O nás

Detský domov v Seredi bol založený v 60.-tych rokoch 20. storočia a bol pôvodne určený pre deti, ktoré sem boli umiestnené z blízkeho záchytného strediska. V priebehu nasledujúcich rokov tu bolo ročne viac ako 100 detí. Detský domov fungoval na spôsobe internátneho typu. V roku  2003 sa po dôkladnej príprave začalo s komplexnou transformáciou detského domova z internátneho typu na typ s prvkami rodinného charakteru. Po prestavbe hlavnej budovy domova, t.j. koncom roka 2003, sú všetky deti ubytované v štyroch samostatných bytoch. V jednej samostatnej skupine je umiestnených najviac 10 detí.

V roku 2012 boli vybudované dva rodinné domy na Kasárenskej ul. v Seredi, v ktorých vznikli dve špecializované skupiny pre deti s duševnými poruchami. Kapacita každej z daných skupín je 7 detí (celkovo 14 detí). V danom roku vznikli taktiež dva byty pre mladých dospelých v rámci areálu hlavnej budovy detského domova s celkovou kapacitou 8 detí. Dané byty slúžia na podporu osamostatňovania detí po 18. roku. V predmetných bytoch môžu byť deti do 25 rokov za predpokladu, že študujú alebo pracujú. Detský domov disponuje v súčasnosti 6 profesionálnymi rodinami, ktoré poskytujú starostlivosť deťom do 6 rokov. V súčasnom období prebieha transformácia detského domova z centra detí na domov detí a prichádza k úzkej spolupráci s rodinami, aby boli schopné sa o deti postarať v ich prirodzenom prostredí.

Detský domov Sereď je rozpočtovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. V súčasnosti je schopný poskytovať starostlivosť 82 deťom prostredníctvom 57 zamestnancov.